اخلاق و فضائل

حضرت خدیجه سلام الله علیها دختری اندیشمند و صاحب اعتبار و امکانات

اسناد روایی و تفسیری و تاریخی بیانگر این حقیقت است که: او دختری اندیشمند و صاحب ثروت و امکانات بود و به تجارت
گستردهای اشتغال داشت و پس از ایمان به راه و رسم مترقی و انسانپرور پیامبر آزادی، تمام آن ثروت و اعتبار و تجربه و کارایی را
ما قامَ وَ لَااسْتَقامَ » : در اختیار پیشوای آزادی نهاد. پیامبر حقشناسی در نقش فداکاری و ایثار او در پیشرفت معنویت و اخلاق فرمود
۴۷ ) اسلام پس از فرود بر قلب و زبان پیامبر، با دو عامل اساسی، گسترش و پایداری یافت: ) «. الدّینُ اِلَّا بِسَ یفِ عَلِی وَ مالِ خَدیجَۀَ
شهامت و فداکاری علی، و دیگر جهاد و فداکاری اقتصادی خدیجه. بر این اساس است که اندیشمندان در این مورد مینویسند:
۴۸ ) برای آن بانوی فرزانه، این ) « کفاها شَرَفاً فَوْقَ شَرَفٍ أَنَّ الْإسْلامَ لَمْ یقُمْ اِلَّا بِمالِها وَ سَیفِ عَلِی بْنِ أَبِیطالِبٍ کما رُوِی مُتَِواتِراً »
شرافت و شکوه – که برترین افتخار و شکوه است – بسنده میباشد که راه و رسم عادلانه و بشردوستانهی اسلام و ایمان در برابر
شرک و استبداد و تاریکاندیشی و تعصب کور، جز در پرتو جاذبهی پیامبر و منش او، جهاد خالصانهی امیرمؤمنان و ثروت بسیار
خدیجه و جهاد مالی او قامت برنیفراشت و گسترش نیافت. و در قدرشناسی از بخشندگی هدفمند و فداکاری هدفدار و جهاد
ما نَفَعَنِی مالٌ قَطُّ مِثْلَ مالُ » : اقتصادی بانوی خردمند حجاز در راه پیشرفت اندیشهی آزادیبخش و انسانپرور دین خدا فرمود
« خدیجه » ۴۹ ) هیچ ثروت و امکاناتی در زندگی اجتماعی و تربیتیام به هدفهای والای من بسان ثروت و امکانات ) « خَدِیجَۀَ
سودبخش و سودرسان نبود. در جریان محاصرهی چند سالهی پیامبر به همراه یاران در درّهی ابوطالب، یکی از عوامل پایداری پیامبر
و مردم آزادیخواه و به شکست کشاندن تلاش واپسگرایانهی محافظهکاران و جریانهای خمود و خشونتکیش، بخشندگی و
(۵۰) «. وَ أَنْفَقَ أَبُوطالِبٍ وَخَدِیجَه جَمِیعَ مالَهُما » ، بزرگمنشی ابوطالب و بلندنظری و جهاد اقتصادی خدیجه بود
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *