• مقام حضرت خدیجه در پیشگاه خدا ابوسعید خدری می­گوید: رسول خدا فرمود: وقتی که در شب معراج ، جبرئیل مرا به سوی آسمانها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به […]
  • ثروت خدیجه در آن دوران زبانزد خاص و عام بود. ثروت این بانوی کاردان و عاقله به قدری زیاد بود که مال داران درجه یک قریش چون «ابوجهل» و «عقبه […]
  • اسناد تاریخی و روایی نشانگر آن است که درایت و مدیریت تحسینبرانگیز خدیجه علیها السلام در اقتصاد و تجارت، او را به اوجشهرت رسانده، و درستاندیشی و درسترفتاری و امانت […]