اخلاق و فضائل

ایمان خدیجه (س)

صفحه ۹ از ۱۵
حذیفه”:خدیجه(س) سابقه نساءالعالمین الی الایمان بالله وبمحمد(ص. “)خدیجه(س) در بین زنان اولین زنی بود کهبه خدا
ومحمد(ص)ایمان آورد.
ابنعباس “:کانتخدیجۀ(س) بنتخویلد اول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا فیما جاء بهعن ربه”.
خدیجه(س) اولین کسی بود که بهخدا و رسول(ص) ایمانآورد. و محمد(ص) را، در آنچه از سوی خدایش آوردهبود،
تصدیقکرد.
ابنهشام “:آمنتبه خدیجه(س) بنتخویلد وصدقتبماجاء مناللهووازرته علی امره وکانت اول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء
منه”.
خدیجه دختر خویلد به او [محمد] ایمانآورد وآنچهرا ازطرف خدا آورده تصدیقکرد، او را در کارش یاریداد. واولین کسی بود
که به خدا ورسول ودرستی آنچه آوردهبود ایمانآورد.
مسلم “:کانتخدیجه وزیره صدقعلیالاسلام کان یسکن الیها”.
خدیجه وزیرپیامبربود، اسلام را تصدیقکرد وپیامبربه واسطه اوآرامش مییافت.
طبری “:فلما اکرم رسولالله بنبوته آمنتبه خدیجه”.
وقتی پیامبربه نبوت تشرفیافت، خدیجه به او ایمانآورد.
برگرفته از کتاب و کجاست مثل خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *