• در کتاب شریف کافی از امام باقر علیهالسلام نقل شده که چون قاسم فرزند رسولخدا صلی الله علیه وآله و سلم ، از دنیا رفت خدیجهگریه میکرد. رسولخدا صلی الله […]
  • به تن زخمی من روح مداوا دادیقوت قلب نبی جان مرا نا دادی تلخی سنگ به لبخند تو شیرین می شدغم دلواپسی ام را به دلت جا دادی سالها عمر […]
  • ابوسعید خدری می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی که در شب معراج، جبرئیل مرا به سوی آسمانها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به جبرئیل […]