اصحاب و شاگردان, کتابنامه

کتابشناسی خدیجه (س) – زنان بزرگ اسلام

سرشناسه : دخیل علی محمدعلی ۱۹۳۶ – م
عنوان قراردادی : اعلام النسا.فارسی
عنوان و نام پدیدآور : زنان بزرگ اسلام نوشته علی محمدعلی دخیل ترجمه فیروز حریرچی
مشخصات نشر : تهران امیرکبیر -۱۳۶۳
مشخصات ظاهری : ۶ج.
شابک : ۳۵ رالک(ج. ۱) ؛ ۳۵رالل (ج ۱، چاپ سوم ؛ ۶۰۰ رالف (ج.۱، چاپ پنجم ؛ ۶۵ رالد (ج.۳ ؛ ۵۰ رالن (ج. ۴) ؛ ۵۰۰ رالد : ج.۶، چاپ ششم: ۹۶۴-۰۰-۰۰۳۹-۶
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : جلدهای اول و دوم و سوم و چهارم این کتاب توسط فیروز حریرچی و جلدهای دوم و پنجم و ششم توسط صادق آئینهوند ترجمهشده است
یادداشت : ج. ۱، چاپ سوم.
یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم ۱۳۷۳).
یادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۶۱).
یادداشت : ج. ۴ (چاپ ؟: ۱۳۶۱).
یادداشت : ج.۶ (چاپ پنجم ۱۳۷۳).
یادداشت : کتابنامه .
یادداشت : نمایه.
مندرجات : ج ۱. حضرت خدیجه سلاماللهعلیها .- .- ج ۲. فاطمه دختر اسد.- ج ۳. امسلمه – ج ۴. سکینه ع دختر امام حسین ع .- ج ۵. امکلثوم – ج ۶. فاطمه دختر امام حسین ع .
موضوع : خدیجه (س) بنت خویلد، ۶۸ – ۳ قبل از هجرت– سرگذشتنامه
موضوع : فاطمهبنت اسد، – ۴ق — سرگذشتنامه موضوع : ام سلمه بنت حذیفه ۲۱؟ قبل از هجرت -۶۳؟ق
موضوع : امکلثومبنت علی س ، – ۵۴؟ق — سرگذشتنامه موضوع : سکینهبنت حسین س ، ۱۱۷ – ۴۷ق — سرگذشتنامه موضوع : فاطمه بنت حسین س ، – ۱۱۰ق — سرگذشتنامه موضوع : زنان مقدس اسلام
شناسه افزوده : حریرچی فیروز، ۱۳۲۰ – ، مترجم
شناسه افزوده : آئینهوند، صادق ۱۳۳۰ –
رده بندی کنگره : BP۵۲/د۳الف۶۰۴۱ ۱۳۶۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۱۳۳۷
برگرفته از کتاب کتابشناسی حضرت خدیجه سلام الله علیها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *