سیره عملی و رفتاری

حضرت خدیجه سلام الله علیها و آفرینش و امضای قراردادهای ابتکاری و متنوع

برابر اسناد موجود، خدیجه علیها السلام مدیری آگاه و دلسوز و کار آفرین بود. به همین جهت قراردادهای ابتکاری و متنوعی با
افراد میبست و با تسهیلاتی جالب و عادلانه، آنان را به کار میگماشت. او برخی را که دارای روح ابتکار و استقلالی بودند، با
اعطای سرمایه و تسهیلات، با قراردادی شبیه مضاربه به همراه کاروان خویش میفرستاد، و برخی را به صورت کارمند و کارگر و
کارگزار به کار میگماشت. از این راه در درجهی نخست، بر مال حلال خویش میافزود و در درجهی دوم، بر اقتصاد جامعه، خون
مفید و ثروت سالم تزریق میکرد و در درجهی سوّم، گروهی را به خاطر همراهی با کاروان بزرگ خویش اداره میکرد و برای
آنان فرصت کار و اشتغال و درآمد میآفرید، و در درجهی چهارم، نیازهای متنوع مردم به کالا و وسایل زندگی را برطرف
میساخت، و بهتر و مطلوبتر از همه به ندای استقلالطلبی و آزادمنشی و آزادیخواهی و ستمستیزی و ناسازگاری خویش با روند
ظالمانهی روزگارش پاسخ میداد. اگر شرایط رباخوارگی آن روز جهان عرب و آیات قرآن در این زمینه را بنگریم که چگونه و
در چند مرحله به جنگ این بلا و این آفت بزرگ اجتماعی و اقتصادی و روانی و اخلاقی رفته است، آنگاه بیشتر به عظمت این
بانوی خوشفکر و روح خلّاق و مبتکر او پی میبریم و با درایت و مدیریت تحسین برانگیزش در اقتصاد و تجارت و کارآفرینی و
پیشرفت آگاه میگردیم. برای نمونه، در برخی از اسناد تاریخی و روایی در مورد مدیریت و کارآفرینی خدیجه و خدمات
بشردوستانهی او، از زبان یکی از عموهای پیامبر در روزگار نوجوانی آن حضرت که جویای کار با شرایطی ازادمنشانه و تسهیلاتی
۶۳ ) باید به ) « أمْضُوا بِنا إلی دارِ خَدِیجۀ بِنْتِ خُوَیلِد حَتی نَسْألَها أنْ تُعْطِی مُحَمَّداً مالًا یتجِرُ بِها » : بدون منّت بود، چنین آمده است
خانهی خدیجه برویم و از او بخواهیم که سرمایه و تسهیلاتی در اختیار محمّد قرار دهد تا وی با آن تجارت نماید.
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *