از دیدگاه اهل بیت

حضرت خدیجه سلام الله علیها در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

بهترین زنان دنیا » « خَیرُ نِسَائِهَا خَدِیجَۀُ وَ خَیرُ نِسَائِهَا مَرْیم ابْنَۀُ عِمْرَان » : از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند
خَیرُ نِسَ اءِ الْعَالَمِین مَرْیمُ بِنْتُ عِمْرَانَ و آسِیۀُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ و خَدِیجَ ۀُ بِنْتُ » (۶۷) « خدیجه سلام الله علیها و مریم دختر عمران هستند
بهترین زنان جهانیان عبارتند از: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم، «( خُوَیلِد وَ فَاطِمَ ۀُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلم
خدیجه دختر خُوَیلِد و فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ( ۶۸ ) ابن عباس میگوید: روزی رسول
خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهار خط کشید. آنگاه پرسید: آیا میدانید این خطها چیست؟ گفتیم: خدا و رسولش داناتر است.
خیر نساء الجنۀ مریم بنت عمران و خدیجۀ بنت خُوَیلِد و فاطمۀ بنت محمد و آسیۀ بنت مزاحم امراه فرعون: بهترین زنان » : فرمود
بهشت، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خُوَیلِد، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون
۶۹ ) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عایشه که در حال برتری جویی نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها بود ) « است
أَ وَ مَا عَلِمْت اِنَّ اللَّهَ اصْ طَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ عَلِیاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَ ینَ وَ حَمْزَهَ وَ جَعْفَراً وَ فَاطِمَۀَ وَ » : فرمودند
خَدِیجَ ۀَ عَلَی الْعالَمِین؟! آیا نمیدانی که خداوند، آدم، نوح، آل ابراهیم، آل عمران، علی علیه السلام ، حسن علیه السلام ، حسین
۷۰ ) پیامبراکرم صلی الله علیه و ) .«!؟ علیه السلام ، حمزه، جعفر، فاطمه سلام الله علیها و خدیجه سلام الله علیها را بر جهانیان برگزید
آله و سلم فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیجه سلام الله علیها است، هر گاه نزد تو آمد، بر او از سوی
و او را به خانهای از یک » ، « وَ بَشِّرْهَا بِبَیتٍ فِی الْجَنَّۀِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَ خَبَ فِیهِ وَ لَا نَصَبَ » : پروردگارش و از طرف من، سلام برسان
أَرْبَعُ نِسْوَهٍ سید السادات عالمهن مَرْیمُ بِنْتُ عِمْرَان و آسِیۀُ » (۷۱) « قطعه (زبرجد) در بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست مژده بده
بِنْتُ مُزَاحِم و خَدِیجَۀُ بِنْتُ خُوَیلِد و فَاطِمَۀُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ و أَفْ َ ض لُهُن عالما فَاطِمَۀُ؛ چهار زن سرور زنان جهان خود میباشند که عبارتند
از: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم، حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خُوَیلِد و فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه و آله و
حَسْبُکَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مَرْیمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَدِیجَۀُ بِنْتُ خُوَیلِد وَ » (۷۲) « سلم) و بهترین آنها در جهان فاطمه سلام الله علیها است
فَاطِمَ ۀُ بِنْتُ محمد صلی الله علیه و آله و سلم وَ آسِیۀُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ. در میان بانوان دو جهان، در فضیلت و کمال کافی است: مریم،
عَیناً یشْرَبُ بِهَا » ( ۷۳ ) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر (آیهی ۲۲ مطففین ) «( خدیجه، فاطمه و آسیه (علیهن السلام
الْمُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَ عَلِی » : فرمود «. الْمُقَرَّبُونَ، همان چشمهی بهشتی که مقربان از آن مینوشند
تو همسری مانند » : ۷۴ ) روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود ) « بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّۀُ وَ فَاطِمَ ۀُ وَ خَدِیجَۀُ
«. فاطمه سلام الله علیها داری که من چنان همسری ندارم، تو مادرزنی مثل خدیجه سلام الله علیها داری که من چنین مادرزنی ندارم
۷۵ ) روایت شده است: روزی جبرئیل به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و جویای خدیجه سلام الله علیها شد، پیامبر )
(۷۶) «. وقتی که او آمد، به او خبر برده که پروردگارش به او سلام میرساند » : صلی الله علیه و آله و سلم او را نیافت، جبرئیل گفت
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در چهل شبانه روز اعتزال از خدیجه سلام الله علیها توسط عمار یاسر به حضرت خدیجه سلام
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیبَاهِی بِکِ کِرَامَ مَلَائِکَتِهِ کُلَّ یوْمٍ مِرَاراً؛ همانا خداوند متعال به افتخار وجود تو هر روز به » : الله علیها چنین پیام داد
۷۷ ) روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد در حضور مردم در ) « طور مکرر به فرشتگان بزرگش افتخار میکند
یا أَیهَا النَّاسُ أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیرِ النَّاسِ جَدّاً وَ جَدَّه؛ ای مردم! » : شأن حسن و حسین علیهما السلام مطالبی فرمود، از جمله چنین فرمودند
الْحَسَنُ وَ الْحُسَ ینُ » : فرمود «! آری، خبر بده » : حاضران عرض کردند «؟ آیا شما را خبر ندهم به بهترین انسانها از جهت جَ د و جَ دِّه
جَدُّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَ جَدَّتُهُمَا خَدِیجَۀُ بِنْتُ خُوَیلِد؛ آنها حسن و حسین علیهما السلام هستند که جدشان رسول خدا محمد صلی الله
۷۸ ) در آن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله ) « علیه و آله و سلم است و جدهی آنها خدیجه سلام الله علیها دختر خُوَیلِد میباشد
و سلم در بستر رحلت قرار گرفت، حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار پریشان و گریان بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت
زهرا سلام الله علیها را به وجود پر برکت مولا علی علیه السلام دلداری داد و در فرازی ضمن یاد از خدیجه سلام الله علیها فرمود:
دل خوش دار که: إِنَّ عَلِیاً أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّۀِ هُوَ وَ خَدِیجَ ۀُ أُمُّکِ؛ همانا علی علیه السلام نخستین »
شخص از این امت است که به ذات پاک خدا و رسولش ایمان آورد، او و خدیجه سلام الله علیها مادر تو اولین افرادی هستند که به
۷۹ ) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات خدیجهی کبری سلام الله علیها همواره از خاطرات شیرین و ) «. اسلام پیوستند
ایثار آن بانوی گرامی به نیکی یاد میکرد و هرگاه به یاد او میافتاد، اشک فراق بر دیدگانش جاری میشد از جمله: روزی پیامبر
صلی الله علیه و آله و سلم در نزد چند نفر از همسران خود بود، ناگاه سخنی از حضرت خدیجه سلام الله علیها به میان آمد، پیامبر
صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان آشفته و پر احساس شد که قطرههای اشک از چشمانش سرازیر گشت. عایشه به آن حضرت
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در «؟ چرا گریه میکنی؟ آیا برای یک پیرزن گندمگون از فرزندان اَسَ د، باید گریه کرد » : گفت
صَ دَّقَتْنِی إِذْ کَ ذَّبْتُمْ وَ آمَنَتْ بِی إِذْ کَفَرْتُمْ وَ وَلَدَتْ لِی إِذْ عَقَمْتُم؛ او هنگامی که شما مرا تکذیب میکردید، » : پاسخ به او فرمود
۸۰ ) نیز ) «. تصدیق کرد و هنگامی که کافر بودید، او به من ایمان آورد؛ و برای من فرزندانی آورد در حالی که شما نازا هستید
روایت شده: روزی پیرزنی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، آن حضرت او را مورد لطف سرشار قرار داد، وقتی آن
إِنَّهَا کَانَتْ » : پیرزن رفت، عایشه علت آن همه مهربانی به پیرزن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید، او در جواب فرمود
تَأْتِینَا فِی زَمَنِ خَدِیجَ ۀَ وَ إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِیمَان؛ این پیرزن در عصر زندگی خدیجه سلام الله علیها ، به خانهی ما میآمد و از
۸۱ ) و مطابق ) «. کمکها و الطاف سرشار خدیجه سلام الله علیها برخوردار بود، همانا نیک نگهداری عهد و سابقه، از ایمان است
صفحه ۳۱ از ۴۲
هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گوسفندی ذبح میکرد، میفرمود: از گوشتش برای دوستان » : روایت دیگر عایشه گفت
إنّی لأحبّ حَبیبَها من دوست خدیجه سلام » : خدیجه سلام الله علیها بفرستید، یک روز در این باره با آن حضرت سخن گفتم، فرمود
(۸۲) «. الله علیها را دوست دارم
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *