ازدواج و همسر

آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج بار سول خدا صلی الله علیه و آله دارای فرزند بوده است؟

این موضوع که پارهای از حدیث نگاران ومورخان او را بانوی صاحب فرزند خواندهاند دیدگاهی سست است و طرفداران آن بدان
داشت، و او دارای فرزندان دختر و پسر بود و « هاله » جهت دستخوش این اشتباه شدهاند که آن دخت خرد و پروا، خواهری به نام
آنان به خاطر مهر و صفای خالهی اندیشمند و پر مهر خویش، و به دلیل آگاهی و مدیریت و امکانات گستردهی او، بیشتر در خانهی
آن حضرت در قلمرو مدیریت و مراقبت و تربیت او بودند؛ به گونهای که او را بر مادر و خانه و خاندان خویش ترجیح میدادند! و
او نیز برای تربیت و سازندگی و شکوفایی شخصیت آنان به گونهای خردمندانه و ظریف و با درایت و رعایت نکات تربیتی و
عاطفی با آنان رفتار مینمود و به گونهای در رجهت رشد و رستگاری آنان میکوشید که مردم آنان را فرزندان خدیجه سلام الله
علیها میپنداشتند نه هاله خواهر او.[ ۱۰۵ ] برای نمونه: پژوهشگری در مورد دختران پیامبر پژوهش گسترده ، تحلیلی مستند و جالب
نموده است، سر انجام مینویسد: از پژوهش گستردهای که در مورد دختران پیامبر انجام شده است میتوان چنین دریافت که
ازدواج رقیه و کلثوم با پسران ابولهب، آن گاه جدایی آنان به خاطر تاریک اندیشی و یکدندگی شوهرانشان در دشمنی با پیامبر
آزادی و عدالت و آیین او، و ازدواج عثمان با آن دو پس از دیگری واقعیت ندارد.[ ۱۰۶ ] یکی از اندیشمندان در این مورد می
داشت که همسرش ازدنیا رفت و دو فرزندش را بیسرپرست نهاد، و آن حضرت که دارای « هاله » خواهری به نام « خدیجه » : نویسد
ثروتی بسیار و درایت و هوش و عاطفهای سرشار بود – سرپرستی خواهر و خواهرزادههای خود را به عهده گرفت و پس از امضای
پیمان زندگی مشترک با پیامبر صلی الله علیه و آله نیز، خواهرزادهها همچنان مورد مهر و محبت او و در قلمرو سرپرستی و مراقبت
مادرانه و آموزگارانهاش بودند، به همین جهت برخی از مردم، آنان را دختران خدیجه سلام الله علیها و محمد صلی الله علیه و آله
۱۰۷ ] نویسندهی دیگری در این مورد مینویسد: زینب و رقیه بر خلاف پندار برخی از تاریخ نگاران و ].« هاله » میپنداشتند نه
آورندگان حدیث ، نه دختران پیامبر و همسر عدالتخواه او خدیجه سلام الله علیها که خواهر زادههای خدیجه و فرزندان هاله بودند،
[ و شهرت جهانی بانوی خردمند و نوگرای عرب، خدیجه سلام الله علیها به او نسبت داده شدهاند.[ ۱۰۸ « هاله » اما به خاطر گمانی
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی ام المؤمنین حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *